ENGLISH
From Director

Research Groups

Time2009-10-01 19:07


Institute of Polymer Science


 Laboratory of Rare Earth Catalysis       
  Zhi-Quan SHEN, Wei-Lin SUN, Li-Ming JIANG, Xu-Feng NI, Jun LING, Wei-Pu ZHU, Qi-Sheng ZHANG
 

 


Laboratory of Controlled Polymerization and Structure-Properties of Polymers
  Zhi-Qiang FAN, Jun-Ting XU, Qi WANG, Zhi-Sheng FU, Bin-Yang DU, Xing-Hong ZHANG
 

 


 Surface & Interface Engineering of Polymer Membranes 

 Zhi-Kang XU, Ling-Shu WAN, Guang-Peng WU
 

 


 Biodegradable Polymer and Drug Delivery System 
  Li-Qun WANG, Ke-Hua TU, Hong-Jun WANG
 

 
 Laboratory of Membrane Material and Technology 
  Bao-Ku ZHU, Li-Ping ZHU, Hong XU
 
 


 Group of Polymer Solution and Seperation Membrane 
  Quan-Fu AN
 

 


 Nanopolymer Group  
  Chao GAO
  

 


 Lab of Polymer Sensory Materials 
  Yang LI

 

  Polymers for Drug Delivery 
  Li-Yan QIU
    Microdimension and Interface of Polymer Membranes 
  Xiao-Jun HUANG


Institute of Polymer Composites

 


 Rheology Group  
  Qiang ZHENG, Yi-Hu SONG, Miao DU, Yong-Gang SHANGGUAN, Min ZUO, Zi-Liang WU
   


 Polymer Blends and Composites    
  Zheng-Ping FANG, Lie SHEN, Mao PENG
 

 


 Organic Semiconductor Lab  
  Hong-Zheng CHEN, Ming-Sheng XU, Han-Ying LI, Min-Min SHI, Gang WU, Chang-Zhi LI

 

 


Institute of Biomedical Macromolecules

        
 Professor Jia-Cong SHEN Research Group                                 
 
 
 Biomedical Polymers for Tissue Repair and Regeneration 
  Chang-You GAO, Lie MA, Wei-Jun TONG, Zheng-Wei MAO
 
 
 
Biomimetic Self-assembly Interfaces & Nano-biomedical Materials Research Group 
  Jian JI, Ke-Feng REN, Qiao JIN
 
 
 Natural Biomedical Materials Group 
  Qiao-Ling HU, You-Xiang WANG, Zheng-Ke WANG
 
 


 Bioelectronic Materials and Acetylenic Macromolecules Group 
  Ben-Zhong TANG, Jing-Zhi SUN
 

 


  Nucleic Acid Chemistry and Biology
  Jianzhao LIU
 

 

 Read168854

Copyrights© Department of Polymer Science and Engineering, Zhejiang University, 2009
Address: Zhe Da Road 38, Hangzhou 310027, China
Tel: 86-571-87951308, Fax: 86-571-87951592